Odvjetnički ured Šćepanović Usluge tumačenja i prijevoda za engleski, njemački i ruski jezik po stalnim sudskim tumačima koji su dio našeg tima Zastupanje domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba pred sudovima i državnim tijelima Republike Hrvatske

Naše usluge

Zastupanje domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba pred sudovima i državnim tijelima Republike Hrvatske u raznim vrstama sporova

Pravno savjetovanje i davanje pravnih mišljenja

Sastavljanje ugovora i drugih vrsta pravnih isprava

Poduzimanje svih vrsta pravnih radnji iz područja građanskog i trgovačkog prava

Usluge tumačenja i prijevoda za engleski, njemački i ruski jezik po stalnim sudskim tumačima koji su dio našeg tima

Područja prakse

Trgovačko pravo

 • Pripremanje i sastavljanje dokumentacije za osnivanje trgovačkog društva te statusnih promjena trgovačkih društava
 • Osnivanje trgovačkih društava, podružnica, predstavništva, pripajanja, spajanja i podjele društava
 • Stjecanje poslovnih udjela društva
 • Preoblikovanje trgovačkih društava
 • Savjetovanje u svezi vlasničkih/upravljačkih prava u trgovačkom društvu
 • Savjetovanja i provedba postupka likvidacije trgovačkog društva
 • Zastupanje u sporovima u nadležnosti Trgovačkih sudova

Stečajno pravo

 • Savjetovanja u svezi otvaranja stečajnog postupka
 • Prijavljivanje potraživanja u stečajnu masu
 • Sudjelovanje u radu odbora vjerovnika
 • Zastupanje u stečajnim postupcima
 • Zastupanje u sporovima

Stvarno pravo

 • Izvidi nekretnina, izvidi stanja u katastru i zemljišnim knjigama
 • Izrada due diligence
 • Sastavljanje i savjetovanje u svezi ugovora o stjecanju/opterećenju nekretnina
 • Savjetovanje i zastupanje pri upisu stvarnih prava u zemljišne knjige
 • Savjetovanje, izrada i analiza ugovora o građenju
 • Zastupanje u sporovima koji se tiču nekretnina/prava na nekretninama

Obvezno pravo

 • Pravno savjetovanje i zastupanje u pregovorima
 • Izrada svih vrsta ugovora
 • Analize i tumačenja ugovora o ugovornih obveza

Autorsko pravo

 • Savjetovanja, zastupanja
 • Sastavljanje autorsko-pravnih ugovora

Radno pravo

 • Savjetovanja poslodavca/radnika o pravima i obvezama iz radnog odnosa
 • Sastavljanje ugovora o radu i menadžerskih ugovora
 • Izrada općih akata i odluka iz područja radnog prava
 • Zastupanje u radnim sporovima

Obiteljsko pravo

 • Savjetovanja i prevencija bračnih sporova
 • Sastavljanje bračnih ugovora
 • Sastavljanje ugovora/sporazuma o diobi bračne stečevine
 • Zastupanje u bračnim sporovima/sporovima o uzdržavanju
 • Zastupanje u statusnim sporovima iz područja obiteljskog prava
 • Sastavljanje tužbi i zastupanje u sporovima bračne i izvanbračne zajednice

Pravno savjetovanje

 • Savjetovanja i davanje mišljenja o pravima stranaka te o pravnim propisima

Stambeno pravo

 • Zastupanje u predmetima izmjere etažiranja i zemljišnoknjižnog upisa
 • Zastupanje u postupcima u svezi najma, zakupa, statusa zaštićenog najmoprimca, prava na stjecanje stana, otkaza prava, iseljenja i/ili drugih pripadajućih prava

Ugovori

 • Sastavljanje svih vrsta ugovora i izjava

Naplata potraživanja

 • Podnošenje ovršnih prijedloga
 • Zastupanje u ovršnim i parničnim postupcima radi naplate potraživanja

Nasljedno pravo

 • Sastavljanje oporuka
 • Sastavljanje svih isprava iz područja nasljednog prava
 • Zastupanje u ostavinskim postupcima

Upravni postupci

 • Zastupanje u svim upravnim postupcima
 • Zastupanje u postupcima povrata imovine
 • Zastupanje pred poreznim tijelima
 • Zastupanje pri izdavanju lokacijskih dozvola i dozvola za građenje
 • Izrada upravnih tužbi i zastupanje u upravnim sporovima

Kontakt

Odvjetnički ured Šćepanović


Adresa: Ulica kneza Branimira 7, 10000 Zagreb


Tel/fax: + 385 1 4650 758


Mob: + 385 95 8522646


E-mail: scepanovic@odvjetnik-scepanovic.hr